Hái LỘC đầu năm, là PHÚC hay HỌA, hãy hiểu đúng bản chất để khỏi rước họa vào nhà

Cũng không muốn viết những bài tâm linh sâu kiểu này, nhưng nghĩ sẽ giúp được nhiều bạn nên mạn phép viết. Ai tin thì dùng, đừng đánh giá mình. Người Việt hay có tục hái lộc đầu năm, nhưng rất nhiều người khốc biết đang phạm phải “Hữu thỉnh hữu lai” ( mời năng […]