Biên chế còn chả mấy ai muốn làm, bỏ thì ai đi dạy ở vùng cao nữa?