Quảng Ngãi: Xem xét, xử lý 06 vụ liên quan đến tham nhũng

1 tháng trước

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, xử lý các vụ việc tham nhũng kịp thời.

Một buổi xét xử của TAND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh (2019): Tiến Nguyễn/http://cuuchienbinh.vn

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN giai đoạn 2019 – 2021”. Tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh và từng đơn vị, địa phương. Thực hiện đầy đủ các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ vê công tác PCTN theo quy định.

UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã ban hành 103 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, trong đó có 47 văn bản thực hiện và hướng dẫn thực hiện Luật PCTN và 56 văn bản về quản lý nhà nước nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc phòng ngừa tham nhũng. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, xử lý các vụ việc tham nhũng kịp thời.

Về kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy định về ché độ, định mức, tiêu chuẩn. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công, quy chế làm việc, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của ngành, địa phương theo quy định. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra có nội dung về chế độ, định mức tại 10 đơn vị phát hiện có 03 đơn vị sai phạm 523,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 378,5 triệu đồng và xử lý rút kinh nghiệm đối với các trường hợp sai phạm còn lại.

Trong thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, xây dựng và ban hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, các biện pháp nâng cao văn hóa công vụ và tăng cường cơ sở pháp lý ngăn ngừa vi phạm về văn hóa công vụ. Có 30 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành cụ thể hóa quy định về quy tắc ứng xử; các sở, ngành, địa phương còn lại triển khai tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV. Trong kỳ, có 02 cuộc kiểm tra, thanh tra về thực hiện quy tắc ứng xử tại 04 đơn vị, chưa phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, có 01 trường hợp viên chức vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học do đơn vị tự kiểm tra báo cáo (Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi).

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2021 theo quy định của Luật PCTN năm 2018. Có 08 đơn vị, cơ quan đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 53 công chức, viên chức. Trong kỳ, chưa thực hiện kiểm tra, thanh tra về công tác này.

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai, tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác kê khai, công khai, minh bạch tài sản thu nhập theo quy định. Cơ quan Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; trực tiếp tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho 3.262 cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập tại 12 đơn vị, sở, ngành, UBND cấp huyện. Các cơ quan, đơn vị tự tổ chức 21 hội nghị để quán triệt, hướng dẫn cho 3.553 cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Có 6.870/6.874 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai; 100% các bản kê khai đã được công khai theo quy định; không có trường hợp nào phải yêu cầu giải trình, xác minh tài sản, thu nhập.

Trong kỳ, không phát hiện vụ việc mới có hành vi tham nhũng, phục hồi điều tra 01 vụ việc tại Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mộ Đức.

Các cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND xem xét, xử lý 06 vụ, trong đó: Cơ quan cảnh sát điều tra đang xử lý 03 vụ (tại UBND phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi: Công chức địa chính phường và một số cá nhân có liên quan có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn chuyển nhượng đất công ích cho người dân; tại UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ: Thủ quỹ ký khống ủy nhiệm chi chiếm đoạt tiền và vụ tại Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mộ Đức); quyết định không khởi tố 01 vụ (tại UBND xã Trà Tân, Phòng Tài nguyên và Môi trường Trà Bồng, một số cán bộ tham mưu giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 hộ dân không thuộc diện được giao đất tại Suối Loa, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng). TAND đã xét xử 01 vụ (tại Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Sơn Tây: Bà Trần Thị Ánh Tuyết – nhân viên kế toán), đang xem xét 01 vụ (tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, một số UBND xã, phường thuộc thành phố Quàng Ngãi: Có dấu hiệu giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tiền chi trả chính sách người có công).

Cùng thời gian, đã thu hồi 130 triệu đồng (vụ tại UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ: Thủ quỹ ký khống ủy nhiệm chi chiếm đoạt tiền).

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm không có người đứng đầu phải xử lý trách nhiệm.

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/ho-so-tu-lieu/quang-ngai-xem-xet-xu-ly-06-vu-lien-quan-den-tham-nhung-186580.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục