THÔNG BÁO: Lịch cắt điện từ ngày 30/01 đến ngày 04/02/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

3 tháng trước

Công ty Điện lực Quảng Ngãi kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 31/01/2021 đến ngày 04/02/2021 bao gồm các khu vực sau:

Thành phố Quảng Ngãi

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:00:00 11:00:00 Hùng Vương 6 – 473/E16.5 Chuyển đấu nối đường dây 0,4kV từ TBA Nguyễn Đình Chiểu 1 và TBA Hùng Vương 6 qua TBA Nguyễn Thụy 3 (XDM) -XT473/110kV Quảng Phú
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:00:00 11:00:00 Nguyễn Đình Chiểu 1 – 473/E16.1 Chuyển đấu nối đường dây 0,4kV từ TBA Nguyễn Đình Chiểu 1 và TBA Hùng Vương 6 qua TBA Nguyễn Thụy 3 (XDM) -XT473/110kV Quảng Phú
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Khu Dân Cư Đông Phương Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Khu Dân Cư Nghĩa Phú 2 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Khu Tái Định Cư Vĩnh Thọ Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Hà 10 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Hà 11 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Hà 3 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Hà 4 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Hà 9 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Phú 4 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Phú 5 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Phú 6 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00 TBA Nghĩa Phú 7 Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi
Điện lực TP Quãng Ngãi 30/01/2021 07:30:00 10:30:00  Công ty Cổ phần thiết bị cơ giới và khai thác khoáng sản Hợp Nghĩa Lắp xà, hãm dây, đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ Nghĩa Hà 17 tại cột TBA Nghĩa Phú 1-XT479/110kV Quảng Ngãi Dựng cột đường dây 0,4kV XDM sau TBA Nghĩa Hà 4 dưới đường dây 22kV K/C 01-02 nhánh rẽ Nghĩa Hà 10-XT479/110kV Quảng Ngãi

 

Bình Sơn:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Bình Sơn 30/01/2021 08:00:00 11:30:00 TBA Bình Chánh 8 Thay 08 bộ dây néo, 382 quả sứ trục chỉ, 48 kẹp nhôm, 56 cái kẹp răng, 531 bộ bulon, 42 ecu 16 sau TBA Bình Chánh 8, XT 474/BCH
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Thôn An Lộc MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Bình Trị 3 (HTX) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA BCH CT NMLD Dung Quất MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Bình Phước 5 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Bình Phước 6 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Bình Phước 8 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Bình Phước 9 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Bình Phước 10 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA BTS Bình Trị MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA khu dịch vụ Hoàng Mai MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA công ty CP ĐT&XD Thượng Hải MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA mỏ đá Phước Hòa 3 (750KVA) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA mỏ đá Bình Đông 2 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA mỏ đá Bình Đông 3 (630KVA) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA Mỏ đá Bình Đông 1 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA lực lượng CS bảo vệ NMLD Dung Quất (100KVA) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA trạm trộn bê tông nhựa FCI MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA NM bột giấy VNT 19 (TBA số 4) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA nhà máy bột giấy VNT19 (TBA số 1, máy 2) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA NM bột giấy VNT 19 (TBA số 3) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA NM bột gấy VNT 19 (TBA số 2.1) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA NM bột giấy VNT 19 (TBA số 2.2) MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA nhà máy nước DQ1 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA nhà máy nước DQ2 MC nhảy F79 tốt
Điện lực Bình Sơn 29/01/2021 04:04:00 04:04:00 TBA mỏ đá Phước Hòa 4 (750KVA) MC nhảy F79 tốt

 

Mộ Đức:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Mộ Đức 30/01/2021 07:30:00 13:25:00 Thị trấn Mộ Đức 8 Tháo lèo Hotline tại vị trí cột 6/1 Trục chính XT 471/T3 về phía cột 6/2 RN TT Mộ Đức 8 Lắp 02 chụp đầu cột, 01 Bộ Xà Hãm, 01 bộ Xà RN, dựng chen 01 cột vị trí 6/4-6/4/1 RN Nhà Máy Nước Mộ Đức; Đấu nối cấp điện đường dây 22kV TBA TT Mộ Đức 14 tại vị tí cột 6/4 RN TT Mộ Đức 8 Đấu lèo Hotline tại vị trí cột 6/1 Trục chính XT 471/T3 về phía cột 6/2 RN TT Mộ Đức 8
Điện lực Mộ Đức 30/01/2021 07:30:00 13:25:00 Nhà máy Nước Mộ Đức Tháo lèo Hotline tại vị trí cột 6/1 Trục chính XT 471/T3 về phía cột 6/2 RN TT Mộ Đức 8 Lắp 02 chụp đầu cột, 01 Bộ Xà Hãm, 01 bộ Xà RN, dựng chen 01 cột vị trí 6/4-6/4/1 RN Nhà Máy Nước Mộ Đức; Đấu nối cấp điện đường dây 22kV TBA TT Mộ Đức 14 tại vị tí cột 6/4 RN TT Mộ Đức 8 Đấu lèo Hotline tại vị trí cột 6/1 Trục chính XT 471/T3 về phía cột 6/2 RN TT Mộ Đức 8

 

Sơn Tịnh:

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 TBA Bình Châu 16 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 TBA Tịnh Hòa 10 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 TBA Tịnh Hòa 11 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 Tịnh Hòa 12 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 Tịnh Hòa 13 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 TBA Tịnh Hòa 15 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 TBA Tịnh Hòa 16 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 Tịnh Hòa 1 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 Tịnh Hòa 2 F79 tốt, ĐLST kiểm tra
Điện lực Sơn Tịnh 29/01/2021 10:52:00 10:52:00 Tịnh Hòa 3 F79 tốt, ĐLST kiểm tra

 

Nguồn:https://dienlucevn.com/lich-cup-dien-theo-khu-vuc.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục